Warunki świadczenia usług

1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej https://www.wankgames.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, masz zakaz korzystania lub dostępu do tej strony. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo dotyczące znaków towarowych.

2. Licencja na użytkowanie

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej Wank Games wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego, a na mocy niniejszej licencji Użytkownikowi nie wolno:
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. wykorzystywać materiały do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych pokazów (komercyjnych lub niekomercyjnych);
  3. podejmować próby dekompilacji lub odtwarzania kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Wank Games;
  4. usunąć z materiałów wszelkie zapisy o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  5. przenieść materiały na inną osobę lub „mirrory” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Wank Games w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów przez Użytkownika lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, Użytkownik musi zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Materiały na stronie internetowej Gier Wank są udostępniane na zasadzie „tak jak jest”. Wank Games nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego rodzaju naruszenia praw.
 2. Ponadto, Wank Games nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Wank Games ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę danych lub zysków, lub też z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym Wank Games, nawet jeżeli Wank Games lub jego upoważniony przedstawiciel zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczeń gwarancji dorozumianych ani ograniczeń odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Wank Games mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Wank Games nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Wank Games jest dokładny, kompletny lub aktualny. Wank Games może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia dokonywać zmian w materiałach zamieszczonych w serwisie internetowym Wank Games. Jednakże, Wank Games nie zobowiązuje się do aktualizacji tych materiałów.

6. Linki

Wank Games nie dokonał przeglądu wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki na swojej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z takich stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Wank Games dla tej strony internetowej. Korzystanie z takiej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Wank Games może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia dokonać zmiany niniejszych warunków korzystania z usługi na swojej stronie internetowej. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z serwisu.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu kanadyjskiemu i są interpretowane zgodnie z nim, a Państwo nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub miejscu.